Aansprakelijkheidsverzekering Zelfstandige

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Uiteindelijk wordt de schade jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering zelfstandige is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je vriendin per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietvereist voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jefamilielid ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat houdtin dat de verzekerde opdraait voor demateriële gebreken, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 pergeval. U kunt dit terug vinden in uwpolisvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat houdtin dat je de kosten van de gebreken moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al efficiënt op.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door de AVP

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. ernaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Bescherming aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP dekt over het algemeen:

 • gebreken waar jijaansprakelijk voor bent zoals immateriëlegebreken bij andere personen en gebreken aan materiële zaken
 • gebreken die per abuis toegebracht is
 • schade aangericht door jevrouw
 • gebreken als gevolg van eenprobleem aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Goedkope alternatieven

  natuurlijk blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maarook een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de meest goedkope WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voorgeschrevenstelt, maar men wil hierna wel zo goedkoop mogelijk aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar vaakhebben mensen dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

  Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleencruciaal isdát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Hetvinden van een WA Verzekering betaalt meestal ondermeer niet de gebreken die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumentendat wel denken. Als particulier is het daarom doorslaggevend om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevensordinair‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

  Eenvoudig overstappen AVP

  Het klinkt moeilijk om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zelfstandige afsluiten.

Scroll naar boven