Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Immers wordt de schade jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering zakelijk is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij ofje partnerverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WAverzekering ga je aan om je te beschermen voorgebreken waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan personen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een losliggend snoer in je woonkameren zijn sleutelbeen breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder andere je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1.250.000euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisschade berokkent. Wij helpen bijhet maken van eenmogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat betaalt je aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft eenuitgebreide dekking. Op welk moment je voor eengebreken aansprakelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar tevens voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het goedkopere aan gaan?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde verschillende modules die betaalt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele gasten enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij niet alleverzekeraars zijn tevens kinderen tot een zekereleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Gebreken die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeraars biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering vergoedtgebreken die je aan de inboedel oploopt.Verzekeringsmaatschappijen biedenverschillende eigenschappen aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden meestal meeverzekerd. Dit geldt tevensvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het bestebij je gezinssamenstelling past, dan kun je immercontact opnemen met de verzekeraar naar jouwkeuzemogelijkheid. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zakelijk vinden.

Scroll naar boven