Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk Vergelijken

Met een WA verzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Welbeschouwd wordt de schade jou volgens de wet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zakelijk vergelijken is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangericht door je hond.ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietvoorgeschreven voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jedochter ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat houdtin dat de verzekerde opdraait voor demateriële schade, maar ook voor schade aan degezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet aansprakelijk voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onopzettelijk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is meestal niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al simpel op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door een WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (circa €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die vaninvloed zullen zijn op de hoogte van dekosten en kan de maandprijs daaromtevens anders uitvallen bij verscheideneverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus altijd de optieom het eigen risico af te aankopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen situatie bijkomende onkostenzullen zijn in geval van eenclaim.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook debeslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meeststandaardmethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zakelijk vergelijken vinden.

Scroll naar boven