Aansprakelijkheidsverzekering Wikipedia

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering wikipedia is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je gezinslid per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofje dochterverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietverplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwkind ietsdoet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat betekent dat jij opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitin de regelop de keper beschouwd watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas ineen niet groot hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal efficiënt oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs permaand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De AVP wordt ook wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van eenander die meeverzekerd is op jouwverzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je kind jouw iPad stuk maakt, zal de WAverzekering geen beschermingbieden.

Schade door opzet, zoalsvernieling, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gesteld voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd aangebracht terwijl jetezamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetzeker niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltafsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,doorgaans een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietvereist was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering wikipedia afsluiten.

Scroll naar boven