Aansprakelijkheidsverzekering Wat Is Dat

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering wat is dat is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je kind per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofje partnerverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.ernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor een aantal euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een AVP sluit je af om je te verzekeren tegengebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderemensen of de goederen van personen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een losliggend touw in je huisen zijn been breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder meer je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste WAverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • Een WAverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietuitbetaald
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitbetaald door een WA verzekering

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. daarnaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Bescherming aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een WAverzekering vergoedt over het algemeen:

 • schade waar jijverantwoordelijk voor bent zoals immateriëlegebreken bij anderen en gebreken aan goederen
 • gebreken die per ongeluk toegebracht is
 • gebreken aangericht door jevrouw
 • gebreken als gevolg van eenmankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Iedereen doet wel eens iets onberadenof kan een ongeluk veroorzaken. Als andere mensen daardoor gebrekenondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze gebreken moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële gevolgen hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isevenwelverplicht als je in dit land auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je zonder extrakosten gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou slim kunnen zijn.Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis relatief laag. Veelvoorkomende gebreken .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken die je perongeluk hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per tegenslageen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en onmiddellijk aan gaan met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt meestal afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder meer risico-aansprakelijk zijnvoor je kat, woonhuis, gezinen vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouverantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëlebedreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen gebreken aanpersonen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.

  Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet terstond veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt gebreken op de grond van de wet.

  Op welk moment u diverseverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u mogelijkerwijs opvallen dat verschillendeverzekeringsproducten en verzekeringsmaatschappijen veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeringsmaatschappijen van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die ook te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Ook is het ook goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

  Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per jaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeringsmaatschappijen die hetvoordeligste bij je gevalpassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zoeenvoudig geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de voordeligste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel klanten in onsland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een tegenslag zit in eennihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het vanbelang is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is doorslaggevend om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

  Simpel overstappen AVP

  Het klinkt moeilijk om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering wat is dat aan gaan.

Scroll naar boven