Aansprakelijkheidsverzekering Waarom

Met een WA verzekering voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering waarom is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de schade als jij of je partner per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangericht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietverplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jefamilielid ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat houdtin dat de verzekerde opdraait voor degebrekenaan spullen, maar ook voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te verzekeren voorschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een laaghangend snoer in je schuuren zijn schouder breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder andere je kinderen. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met een AVP bescherm je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je per abuisgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet maken van eenkeuze voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een AVP vergoed letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond rond 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw geval niet automatisch deslimste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillendeoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op voorwaarden vande polis. Kijk onder meer even bij Aegon, OHRA, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview 5 sterren voorzowel prijs als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregentevens vijf sterren voor polisvoorwaarden. Moneyview gaf tevens vijf sterren voorkosten aan Aon en subiet aan United Insurance. Zo is deuiterste uitbetaling voorschade door vriendendiensten (een situatie waarin eenconsument nietaansprakelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared debescherming voor gebreken door drones nogtelkens expliciet uit. OHRA is nog continu deenige die aansprakelijkheidsschades door dronesuitdrukkelijk wel dekt.

Wilt u weten wat de premieis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker degoedkoopste aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het goedkopere aan gaan?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde verscheidene modules die betaalt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij niet alleverzekeraars zijn ook kinderen tot een bepaaldeleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering dektgebreken die je aan de spullen oploopt.Verzekeringsmaatschappijen biedenverschillende mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen mogelijkheid te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder andere niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden in veelsituaties meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkebeslissing het goedkoperebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jekeus. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering waarom vinden.

Scroll naar boven