Aansprakelijkheidsverzekering Wa

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering wa is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als jij of je vriendin per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangericht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch ook is het in feite voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren voorschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de goederen van andere mensen.Denk aan de laptop van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een losliggend touw in jouw huisen zijn enkel breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder meer je logés. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je per ongelukgebreken berokkent. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De WAverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietvergoed
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenbetaald door een aansprakelijkheidsverzekering

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Premiegebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijkse kosten die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren hangt af van uw gezinssamenstelling. In de basis zijn er twee typenpolissen te benoemen: debescherming voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het slimste afsluiten?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de polisvoorwaarden letten opde verschillende modules die gedekt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele gasten enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij sommigeverzekeringsmaatschappijen zijn tevens kinderen tot een zekereleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je je opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering vergoedtgebreken die je aan de inboedel oploopt.Verzekeraars biedenverscheidene mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden meestal meeverzekerd. Dit geldt tevensvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het goedkoperebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeraar naar jeoptie. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering wa vinden.

Scroll naar boven