Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Welbeschouwd wordt de gebreken jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een AVP dekt de kosten als jij of je zoon per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.ernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette veel verzekerd zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitmeestalop de keper beschouwd watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen klein hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Premiegebaseerd op gezinssamenstelling

De kosten die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren hangt af van uw gezinssamenstelling. Standaard zijn er twee typenverzekeringen te identificeren: debescherming voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27twaalf maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt gebrekenlopende onder meersportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedtdie optie aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets stuk maken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar soms wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten betalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms ook totgebreken. Die is vergoedt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Easy overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aan gaan.

Scroll naar boven