Aansprakelijkheidsverzekering Verplicht

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering verplicht is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke gebreken. Een AVP vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je familielid per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je huisdier.daarnaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietvoorgeschreven in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jepartner ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat houdtin dat jij opdraait voor degebrekenaan spullen, maar tevens voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderemensen of de spullen van andere mensen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend snoer in je schuuren zijn sleutelbeen breekt. Een WAverzekering vergoedt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van €1.000.000.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je per ongelukschade berokkent. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel AVP genoemd
 • De WAverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Premiegebaseerd op gezinssamenstelling

De maandelijksepremie die u moet betalen voor de AVP hangt af van de samenstelling van uwhuishouding. In de basis zijn er twee typenpolissen te identificeren: dedekking voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het goedkopere bijuw wensen passen. Je kan onder andere naar de volgendepunten kijken:

 1. Heeft de verzekeraareigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwgebreken melden?
 5. Biedt de verzekeraartevens een pakket aan waar ook de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Simpel overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering verplicht afsluiten.

Scroll naar boven