Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken Independer

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering vergelijken independer, en alvorens je er één gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering vergelijken independer is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze schade. Een WA verzekering dekt de schade als jij of je kind per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Uiteindelijk is het eigenlijk voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt normaalgesproken tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de gebreken moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand ongewild verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken met eigen middelen betalen.Een kleine gebreken is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde gebreken al simpel op.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een AVP uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietuitbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om een polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond rondom twee keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus diverseoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op voorwaarden. Kijk onder meer even bij Inshared, Nowgo, Univé enVerzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekeringvan OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview vijf sterren voorzowel premie als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregeneveneens 5 sterren voor voorwaarden. Moneyview gaf ook vijf sterren voorkostprijs aan Aon en terstond aan United Insurance. Zo is demaximale uitbetaling voorgebreken door vriendendiensten (een situatie waarin eenklant nietverantwoordelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij demeeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared debescherming voor gebreken door drones nogtelkens expliciet uit. OHRA is nog steeds deenige die aansprakelijkheidsschades door dronesexpliciet wel dekt.

Wilt u weten wat de maandprijsis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Goedkope alternatieven

zeker blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de voordeligste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voorgeschrevenstelt, maar men wil dan wel zo goedkoop eenoptie aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar over het algemeenhebben klanten dit gevoel al op welk moment zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleencruciaal isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetafsluiten van een WA Verzekering betaalt inde meeste situaties ondermeer niet de gebreken die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel klantendat wel denken. Als particulier is het daarom doorslaggevend om je niet alleen‘goedkoop’ maar ookeenvoudig‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering vergelijken independer aan gaan.

Scroll naar boven