Aansprakelijkheidsverzekering Uitleg

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering uitleg is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze gebreken. Een AVP vergoedt de schade als jij of je kind per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je huisdier.ernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietvereist in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwdochter ietsdoet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat jij opdraait voor deschade aan goederen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt afsluiten. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de schade moet betalen. Artikelen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand ongewild verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of invalide raakt? Dan looptde schade al simpel op.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een AVP betaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jeverzekering (je partner of kind onderandere). Als jouw kind je duretablet stuk maakt, zal de WAverzekering geen betaling uitbetalen.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als diegebreken werd aangebracht op het moment dat jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keus vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een WAverzekering is er ruwweg in 2 typen: eensingles- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als jealleenstaand bent, heb jevoldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een dekkingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigekinderen meeverzekerd. Dat istevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren gezien als onderdeel van defamilie. En ook bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

Snel overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering uitleg afsluiten.

Scroll naar boven