Aansprakelijkheidsverzekering Telefoon

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is wel schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering telefoon is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze gebreken. Een WA verzekering vergoedt de kosten als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je kat.ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

De WAverzekering ga je aan om je te verzekeren voorschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderen of de goederen van andere mensen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een losliggend snoer in jouw woningen zijn schouder breekt. Een WAverzekering vergoedt niet alleen deschade die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van 1.250.000euro.

Met de WAverzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar ook die van de persoon die je per ongelukschade toebrengt. Wij assisteren bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WAverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met huisdieren zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om een polisniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond circa twee keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus diverseoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar tevens op voorwaarden vande polis. Kijk onder meer even bij Inshared, Nowgo, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dan zijnde onkosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de premieis afhankelijk van uw gezinssamenstelling, maar ookvan het gedekt bedrag. Dat spreekt natuurlijkvoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere maandprijsdan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel immer goed de dekking en de voorwaarden die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt schadelopende bijvoorbeeldsportwedstrijden. Lang niet elke verzekeraar biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of au pairsbij jou thuis iets breken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar mogelijkerwijs wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten vergoeden via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms ook totschade. Die is gedekt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

Simpel overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering telefoon aan gaan.

Scroll naar boven