Aansprakelijkheidsverzekering Student

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering student, en voorafgaand je er één gaat aan gaan.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering student is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet voorgeschrevenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo handig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te beschermen voorschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een losliggend snoer in je schuuren zijn enkel breekt. De WAverzekering vergoedt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van 1.250.000euro.

Met een WAverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeus voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De WAverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een WAverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietuitbetaald
  • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeval in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag ensowieso geen reden om een verzekeringniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jeverzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je partner jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvernieling, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gehouden voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd toegebracht terwijl jesamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Goedkope alternatieven

natuurlijk blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maartevens een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de goedkoopste WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voorgeschrevenstelt, maar men wil dan wel zo goedkoop een mogelijkheid aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar meestalhebben consumenten dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleencruciaal isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetvinden van een WA Verzekering vergoedt meestal bijvoorbeeld niet de gebreken die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumentendat wel denken. Als particulier is het daarom doorslaggevend om je niet alleen‘goedkoop’ maar ookgewoon‘goed’ te laten informeren over de typen aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Efficiënt overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering student afsluiten.

Scroll naar boven