Aansprakelijkheidsverzekering Schade Door Eigen Kind

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan welbeschouwd goed zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering schade door eigen kind, en alvorens je er één gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering schade door eigen kind is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type schade. Een AVP dekt de kosten van de gebreken als jij of je partner per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofje partnerverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Tenslotte is het eigenlijk voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een WA verzekering?

De AVP sluit je af om je te verzekeren tegenschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderemensen of de goederen van anderen.Denk aan de laptop van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je oom dievalt over een losliggend touw in jouw schuuren zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per abuisgebreken berokkent. Wij assisteren bijhet maken van eenkeuze voor de WAverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • Een AVP betaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die van betekenis zullen zijn op de hoogte van depremie en kan de premie daaromook anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage kosten met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te kopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen situatie bijkomende kostenzullen zijn in geval van eenongeval.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij tevens debeslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestgangbaremethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering schade door eigen kind afsluiten.

Scroll naar boven