Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze gebreken. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je familielid per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietvereist in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwvrouw ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat houdtin dat de verzekerde opdraait voor degebreken aan goederen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een AVP?

Een AVP sluit je af om je te verzekeren tegenschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan personen of de goederen van personen.Denk aan de laptop van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een losliggend touw in je woonkameren zijn been breekt. De WAverzekering vergoedt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van de persoon die je per ongelukschade berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met kinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat dekt je AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft eenruime dekking. Op welk moment je voor eenschade verantwoordelijk bent kun je beroep doen opje WAverzekering. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maarook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk immer de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die van belang zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de kosten daaromtevens anders uitvallen bij verschillendeverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de optieom het eigen risico af te kopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in geval van eenongeval.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij ook dekeus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestalledaagsemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering particulieren afsluiten.

Scroll naar boven