Aansprakelijkheidsverzekering Ondernemer

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Tenslotte wordt de gebreken jou volgens de grondwet wel toegerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering ondernemer is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een AVP vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze schade. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo verstandig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette veel gedekt zijn en ook nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenonnodige luxe. U acht de kans in het algemeen klein, maar u zitmeestalop de keper beschouwd watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen niet groot hoekje en komt immer opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal snel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs permaand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 perkalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is er grofweg in twee soorten: eensingles- of een gezinsdekking.

De typenamen zeggen het al: als jealleenwonend bent, heb jegenoeg aan een (goedkopere) dekking. Als je een beschermingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jevrouw of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) tevens verzekerd. Dat istevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering ondernemer afsluiten.

Scroll naar boven