Aansprakelijkheidsverzekering Nodig

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering nodig, en voordat je er 1 gaat aan gaan.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering nodig is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke gebreken. Een AVP dekt de kosten als jij of je dochter per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je kat.ernaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietvereist voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jevrouw ietsdoet waarmee schade ontstaat, kun jenamelijk aansprakelijk worden gesteldvoor de veroorzaakte schede. Dat houdtin dat de verzekeringnemer opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te beschermen voorgebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan personen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je buurman diestruikelt over een laaghangend touw in jouw huisen zijn enkel breekt. Een WAverzekering dekt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000euro.

Met de AVP bedisplay je naast je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je per ongelukschade berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeus voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De WAverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jepolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je partner jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen dekkingbieden.

Schade door opzet, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gesteld voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht op het moment dat jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de WAverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuze vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetallicht niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltaan gaan als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeluk een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Daarnaast is voor een ieder die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietvereist was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering nodig vinden.

Scroll naar boven