Aansprakelijkheidsverzekering Kosten Per Maand

Met een WA verzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is wel schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de wet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering kosten per maand is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type schade. Een WA verzekering vergoedt de kosten als jij of je vriendin per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je kat.ook ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette veel gedekt zijn en tevens nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering iswaarschijnlijk geenoverbodige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zitmeestalwelbeschouwd watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas ineen klein hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel AVP genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met huisdieren zit eentegenslag in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering betaaltniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een aantal situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,onder andere voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtbedreiging en gebrekenbij risicovolle sporten is uitgesloten. gebrekendie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitgekeerddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering kost enkele euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Tevens maakt het tevens uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen aangaat of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u verzekerd wanneer uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets onbezonnenof kan een ongeval veroorzaken. Als anderepersonen daardoor schadeervaren, kun je hiervoor aansprakelijk zijnen deze gebreken moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedttegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isnietteminvoorgeschreven als je in Holland auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hetbedrag dat je verzekert en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou interessant kunnen zijn.Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegengebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijsvan aansprakelijkheidsverzekeringenis naar verhouding laag. Veelvoorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt schade die je perongeluk hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongelukeen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en linearecta vinden met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-verantwoordelijk zijnvoor je hond, woonhuis, gezinen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële effecten af waarvoor je aansprakelijkgesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aanpersonen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onderandere de geval in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurmanveroorzaakt. Deze gebreken heb je niet onmiddellijk veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringvergoedt schade op de grond van de wet.

Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u misschien opvallen dat diverseverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ookgrote verschillen die ook te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies.Daarnaast is het ook goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeringsmaatschappijen.

Tevens assisteren wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per 12 maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetslimste bij je situatiepassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zosimpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de voordeligste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel klanten in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in eennihil hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het vanbelang is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is belangrijk om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering kosten per maand vinden.

Scroll naar boven