Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Per slot van rekening wordt de schade jou volgens de grondwet wel toegerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering kind is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.ernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jedochter ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat betekent dat jij opdraait voor demateriële schade, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een WA verzekering?

Een AVP sluit je af om je te beschermen tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan personen of de spullen van andere mensen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een laaghangend touw in jouw woonkameren zijn been breekt. De WAverzekering dekt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder meer je kinderen. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een WAverzekering bescherm je naast je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De WAverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeluk in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als eigenaar van eenauto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als een persoon er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op jouwverzekeringspolis (je partner of kind onderandere). Als jouw dochter je iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen dekkingbieden.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvernieling, maar ook schade die je veroorzaaktonder invloed van onder meer alcohol ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voorschade die door anderen is veroorzaakt als dieschade werd aangebracht terwijl jesamen met die andere personen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een normaal mens zich eigenlijk uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de WAverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets domsof kan een ongeval veroorzaken. Als anderepersonen hierdoor gebrekenervaren, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze gebreken moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalttegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering istochgeboden als je in Holland auto wilt rijden. Op hier vind jevergelijkingstools waar je zonder extrakosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekerde, hette verzekeren bedrag en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metverzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollendie voor jou van toepassing kunnen zijn.Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis betrekkelijk laag. Veelvoorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekeringdekt schade die je per abuis hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en aanstonds aan gaan met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt in deregel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan bijvoorbeeld risico-aansprakelijk zijnvoor je hond, huis, gezinen allicht jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot perongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëleschade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëledreiging van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen gebreken aanpersonen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onderandere de geval in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water schade bij je buurmanveroorzaakt. Deze schade heb je niet spoorslags veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken op de grond van de wet.

Op welk moment u verschillendeverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u soms opvallen dat allerleiverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die ook te vinden zijn in de aangebodenpakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies.Daarnaast is het tevens goed, wanneer u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

Ook helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per twaalf maanden – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deverzekeraars die hetvoordeligste bij jouw gevalpassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zogemakkelijk geweest.

Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de beste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel mensen in dit land hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan ook dat het van betekenis is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is cruciaal om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaardenvan de polis te lezen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering kind vinden.

Scroll naar boven