Aansprakelijkheidsverzekering Jagers

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is wel schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Tenslotte wordt de gebreken jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering jagers is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je kind per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Per slot vanrekening is het in feite voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niette veel gedekt zijn en tevens nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenoverbodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitin de regelper slot van rekening watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen nihil hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie elke maand kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel AVP genoemd
 • Een AVP betaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. daarnaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Bescherming WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt over het algemeen:

 • schade waar jijaansprakelijk voor bent zoals letselschade bij anderemensen en schade aan materiële zaken
 • gebreken die per abuis toegebracht is
 • schade aangericht door jevrouw
 • gebreken als gevolg van eengebrek aan je huis

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Goedkope alternatieven

  vanzelfsprekend blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maarook een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de meest voordelige WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voorgeschrevenstelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop mogelijk aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar in de regelhebben klanten dit gevoel al op welk moment zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

  Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenbelangrijk isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetaan gaan van een WA Verzekering vergoedt inveel situaties ondermeer niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel mensendat wel denken. Als particulier is het daarom van betekenis om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevensgebruikelijk‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

  Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering jagers afsluiten.

Scroll naar boven