Aansprakelijkheidsverzekering Independer

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je benodigd alvorens je begint met aansprakelijkheidsverzekering independer, en voordat je er één gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering independer is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je kind per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietvoorgeschreven voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouwpartner ietsdoet waarmee gebreken wordt veroorzaakt, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat de verzekeringnemer opdraait voor degebreken aan goederen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt normaalgesproken tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de onkosten van de schade moet betalen. Andermanseigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per abuis verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde schade al snel op.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • Een WAverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
 • De AVP vergoed letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
 • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt niet:

 • Met opzet veroorzaakte gebreken
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • gebreken aan gehuurde of geleasede zaken

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

  Vergelijk immer de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van depremie en kan de kosten daaromtevens anders uitvallen bij verscheideneverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel dure consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te aankopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkostenzullen zijn in situatie van eencalamiteit.

  Bekijk bij dezelfdeverzekeraar ook deoptie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestalgemenemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

  Inenkele stappen overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering independer vinden.

Scroll naar boven