Aansprakelijkheidsverzekering Huisdieren

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeringsmaatschappij je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering huisdieren, en alvorens je er één gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering huisdieren is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze schade. Een AVP dekt de kosten van de schade als jij of je vrouw per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofje zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Welbeschouwd is het de facto voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen tegengebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een laaghangend touw in jouw woningen zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van €1.000.000.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In dit land is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeval in een klein hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering vergoedtniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een aantal situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Tevens gehuurde spullen,bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet gedektvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtperikel en schadebij gevaarlijke sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitbetaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WAverzekering kost enkele euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Tevens maakt het tevens uit of je de aansprakelijkheidsverzekering particulieren alleen aangaat of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u gedekt op welk moment uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het beste aan gaan?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde diverse modules die betaalt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij niet alleverzekeringsmaatschappijen zijn tevens kinderen tot een zekereleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Gebreken die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeraars biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan gebreken aan de opstal, de inboedelverzekering dektgebreken die je aan de inventaris oploopt.Verzekeraars biedenverschillende mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je bijvoorbeeld niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden in veelsituaties meeverzekerd. Dit geldt tevensvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkebeslissing het beterebij je gezinssamenstelling past, dan kun je altijdcontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jemogelijkheid. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering huisdieren vinden.

Scroll naar boven