Aansprakelijkheidsverzekering Goedkoopste

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Per slot van rekening wordt de gebreken jou volgens de wet wel aangerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering goedkoopste is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je zoon per abuis de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je partner als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje kindaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een WA verzekering?

De WAverzekering sluit je af om je te beschermen voorschades waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend touw in je huisen zijn enkel breekt. Een AVP vergoedt bijna allegebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van €1.000.000.

Met een AVP bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je per ongelukgebreken berokkent. Wij begeleiden bijhet maken van eenoptie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • De AVP vergoed letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door de aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekerde aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. ernaast ben je als jegeen AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: devoordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van deConsumentenbond ongeveer 2 keerzo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekeringDat hoeft voor uw situatie niet automatisch degoedkopere aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verscheideneoffertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringenniet alleen op premie, maar ook op polisvoorwaarden. Kijk onder meer even bij NationaleNederlanden, Reaal, Univé enVerzekeruzelf.

Gaat u een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan? Dan zijnde kosten uitgedrukt in een premie. De hoogte van de maandprijsis gebonden aan van uw gezinssamenstelling, maar tevensvan het gedekt bedrag. Dat spreekt vanzelfsprekendvoor zich. Een gezin met kinderen betaalt een wat hogere maandprijsdan een alleenstaande of een stel dat samenwoont. Controleert u wel teallen tijde goed de dekking en de voorwaarden die bij de verzekering horen.

Wilt u weten wat de kostenis voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekeringberekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkelegegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uwpartner, het verzekerd bedrag, het eigen risico type en het eigenrisico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker demeest goedkope aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van dekosten en kan de maandprijs daaromook anders uitvallen bij verscheideneverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel nare consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheidom het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen geval bijkomende onkostenzullen zijn in geval van eenongeval.

Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij ook debeslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestordinairemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering goedkoopste vinden.

Scroll naar boven