Aansprakelijkheidsverzekering Gezin

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is ook gebreken die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering gezin is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een AVP dekt de schade als jij of je gezinslid per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: schade door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een WAverzekering ga je aan om je te beschermen tegenschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de computer van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een laaghangend snoer in je huisen zijn been breekt. De AVP betaalt bijna allegebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je per ongelukschade toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuze voor de AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

 • De AVP wordt ook wel AVP genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsconsument schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet aan te gaan. ook ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerdtot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet aansprakelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar een aantal gevallendie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,onder meer voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar tevens het jachtbedreiging en gebrekenbij risicovolle sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet betaalddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost enkele euro per maand. De exacteonkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de WAverzekering alleen afsluit of dat je ook je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bent u verzekerd op welk moment uverantwoordelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij

Twijfel je tussen verzekeringsmaatschappijen,dan kun je het af laten hangen van de polisvoorwaarden die het voordeligste bijuw wensen passen. Je kan onder meer naar de volgendepunten kijken:

 1. Heeft de verzekeraareigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jegebreken melden?
 5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering gezin afsluiten.

Scroll naar boven