Aansprakelijkheidsverzekering Eigen Risico

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk slim zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering eigen risico, en alvorens je er een gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering eigen risico is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je zoon per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw partneraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo slim zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan voorkomen.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De WAverzekering ga je aan om je te verzekeren tegenschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de spullen van andere mensen.Denk aan de computer van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een laaghangend snoer in je woonkameren zijn schouder breekt. De AVP betaalt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1.250.000euro.

Met de WAverzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeraar

Twijfel je tussen verzekeraars,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het slimste bijuw wensen passen. Je kan onder meer naar de volgendeeigenschappen kijken:

 1. Heeft de verzekeringsmaatschappijeigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jouwgebreken melden?
 5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar tevens de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Gemakkelijk overstappen AVP

  Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering eigen risico afsluiten.

Scroll naar boven