Aansprakelijkheidsverzekering Dekking

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Immers wordt de gebreken jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering dekking is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je familielid per ongeluk de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangericht door je kat.ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan anderen of de spullen van personen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je oom dievalt over een laaghangend snoer in jouw woningen zijn schouder breekt. Een AVP vergoedt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisschade toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De WAverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De WAverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om een verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering?

De WAverzekering binnen het instap pakketten heeft eenuitgebreide dekking. Op welk moment je voor eenschade aansprakelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Hollanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen betaalt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n gebreken kanflink in de papieren lopen, dus is het verstandig eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetrisico dat je zo’n hoge schadeclaimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Eenvoudig overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering dekking aan gaan.

Scroll naar boven