Aansprakelijkheidsverzekering Definitie

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Per slot van rekening wordt de gebreken jou op grond van de wet wel toegerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering definitie is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo verstandig zijn. Het hoeft dan ook nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan voorkomen.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens dewet verantwoordelijk voor. Dat betekent dat je de kosten van de gebreken moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar jekunt ook iemand onopzettelijk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken uit eigen zak betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde schade al simpel op.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door de WA verzekering

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegéén AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet:

 • gebreken die met opzet veroorzaakt is
 • gebreken aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • {schade aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • schade veroorzaakt door seksueel gedrag

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

  WA Verzekering verplicht

  Nu is hetallicht niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltvinden als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per tegenslag een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,over het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietvoorgeschreven was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet teoverzien zijn.

  Easy overstappen WA verzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering definitie vinden.

Scroll naar boven