Aansprakelijkheidsverzekering Buitenland

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering buitenland, en voordat je er een gaat aan gaan.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering buitenland is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze gebreken. Een AVP vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je zoon per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw vriendinverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je papegaai.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo verstandig zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette hoog gedekt zijn en ook nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenoverbodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitover het algemeenwelbeschouwd watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen klein hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • De AVP wordt ook wel WAverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
 • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het betalen van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een AVP met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. daarnaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Dekking AVP

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt over het algemeen:

 • schade waar jijverantwoordelijk voor bent zoals letselschade bij anderen en schade aan goederen
 • gebreken die niet metopzet toegebracht is
 • gebreken aangericht door jezoon
 • schade als gevolg van eengebrek aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

  Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die betaalt gebrekengedurende bijvoorbeeldsportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of oppassersbij jou thuis iets molesteren, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar soms wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

  Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms tevens totschade. Die is vergoedt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

  Let wel op of kinderen automatisch zijnmeeverzekerd of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

  Simpel overstappen AVP

  Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering buitenland vinden.

Scroll naar boven