Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan immers slim zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering betekenis, en voorafgaand je er één gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering betekenis is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je gezinslid per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je kind als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofje vrouwverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.ernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Welbeschouwd is het eigenlijk voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin het algemeen geenovertollige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zitmeestalop de keper beschouwd watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen nihil hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie elke maand kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een klein hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enzeker geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jouwverzekeringspolis (je partner of kind ondermeer). Als je dochter je duretablet stuk maakt, zal de WAverzekering geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met opzet isveroorzaakt, zoalsvernieling, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorschade die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd aangebracht terwijl jetezamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een normaal mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keus vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geenschades die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het goed eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetbedreiging dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering betekenis vinden.

Scroll naar boven