Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan tenslotte interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt alvorens je begint met aansprakelijkheidsverzekering bedrijven, en alvorens je er een gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je zoon per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je papegaai.Ook ben jijaansprakelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietvoorgeschreven in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jedochter ietsdoet waardoor gebreken wordt veroorzaakt, kun jenamelijk aansprakelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor demateriële schade, maar ook voor schade aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een AVP?

De WAverzekering sluit je af om je te beschermen tegengebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de laptop van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je broer diestruikelt over een losliggend touw in jouw schuuren zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder meer je logés. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per abuisgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere mensen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel AVP genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering uitbetaald letselschade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitgekeerd door een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij alsverzekerde aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met huisdieren zit eentegenslag in een klein hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een AVP met bescherming voor het gehelegezin (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. daarnaast ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jouwpolis (je partner of kind onderandere). Als je kind jouw iPad stuk maakt, zal de AVP geen dekkingbieden.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van onder andere drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gehouden voorgebreken die door anderen is veroorzaakt als diegebreken werd aangebracht terwijl jetezamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

Voorwaarden van de verzekeraar

Twijfel je tussen verzekeringsmaatschappijen,dan kun je het af laten hangen van de voorwaarden die het beste bijuw wensen passen. Je kan onder andere naar de volgendeeigenschappen kijken:

 1. Heeft de verzekeraareigen risico?
 2. Wat is de opzegtermijn van de AVP-verzekering?
 3. Moet je eenmalige poliskosten betalen?
 4. Op welke manieren kun je jeschade melden?
 5. Biedt de verzekeringsmaatschappijtevens een pakket aan waar ook de opstalverzekeringen inboedelverzekering onder valt?

  Simpel overstappen AVP

  Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten.

Scroll naar boven