Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Betekenis

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeringsmaatschappij je het slimste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering bedrijven betekenis, en voorafgaand je er 1 gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering bedrijven betekenis is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je vriendin per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je gedekt voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro elke maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een AVP ga je aan om je te beschermen tegenschades waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderemensen of de spullen van personen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een losliggend touw in je schuuren zijn sleutelbeen breekt. Een AVP betaalt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schadebedrag van ruim een miljoen euro.

Met een WAverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per abuisgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietvergoed
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een AVP met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het voordeligste vinden?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de polisvoorwaarden letten opde verschillende modules die vergoedt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij niet alleverzekeraars zijn tevens kinderen tot een zekereleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering dektgebreken die je aan de inventaris oploopt.Verzekeraars biedenverscheidene mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveelmogelijk te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder meer niethetzelfde bedrag te betalen als families met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden gewoonlijk meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkeoptie het voordeligstebij je gezinssamenstelling past, dan kun je immercontact opnemen met de verzekeraar naar jekeus. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Snel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering bedrijven betekenis afsluiten.

Scroll naar boven