Aansprakelijkheidsverzekering Auto

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering auto, en voordat je er één gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering auto is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke schade. Een WA verzekering dekt de kosten van de schade als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je papegaai.ook ben jijaansprakelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Per slot vanrekening is het welbeschouwd voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren tegengebreken waar je volgens de wetverantwoordelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de goederen van anderen.Denk aan de laptop van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een laaghangend touw in jouw schuuren zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt gemaakt, tevens die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schadebedrag van 1.250.000euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je onverhooptschade berokkent. Wij begeleiden bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De WAverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat dekt je AVP?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het instap pakketten heeft eenuitgebreide dekking. Wanneer je voor eengebreken aansprakelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maarook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er ruwweg in 2 soorten: eensingles- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als jealleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn jevrouw of geregistreerd partner en je minderjarigekinderen meeverzekerd. Dat isook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van defamilie. En zowel bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Efficiënt overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering auto vinden.

Scroll naar boven