Aansprakelijkheidsverzekering Afsluiten

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan per slot van rekening interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, en alvorens je er 1 gaat vinden.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een AVP dekt de kosten als jij of je zoon per ongeluk de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je gedekt voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je kat.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en gebreken door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf vinden, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren voorgebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan personen of de goederen van anderen.Denk aan de laptop van je broerdie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een laaghangend snoer in jouw kameren zijn enkel breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per abuisgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een AVP vergoed letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet uitbetaald

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die iemand aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is hetvinden van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De premie die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren hangt af van uw gezinssamenstelling. In de basis zijn er twee typenpolissen te identificeren: dedekking voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 2712 maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het voordeligste aan gaan?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde verschillende modules die gedekt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele gasten enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij een aantalverzekeraars zijn tevens kinderen tot een bepaaldeleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je ook verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Gebreken met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeraars biedeneen pakket aan waar je je opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan schade aan de opstal, de inboedelverzekering betaaltschade die je aan de inventaris oploopt.Verzekeringsmaatschappijen biedendiverse eigenschappen aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder andere niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden gewoonlijk meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkeoptie het bestebij je gezinssamenstelling past, dan kun je te allen tijdecontact opnemen met de verzekeringsmaatschappij naar jouwkeuzemogelijkheid. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering afsluiten afsluiten.

Scroll naar boven