Aansprakelijkheidsverzekering Aanvragen

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is wel schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de schade jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering aanvragen is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een AVP vergoedt de schade als jij of je vriendin per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je partner als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofje zoonverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.ook ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan je huis.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jevriendin ietsdoet waardoor schade wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de schade. Dat betekent dat de verzekeringnemer opdraait voor deschadeaan spullen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een AVP?

Een WAverzekering ga je aan om je te verzekeren tegengebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je toebrengt aan anderemensen of de goederen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een losliggend touw in je woningen zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna allegebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je logés. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel AVP genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietuitbetaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door de aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In dit land is hetvinden van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kleinekinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jebetaalt voor een WAverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat vergoedt je AVP?

De WAverzekering binnen het instap pakketten heeft eenruime dekking. Op welk moment je voor eengebreken aansprakelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maartevens voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar tevens voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Goedkope alternatieven

zeker blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maarook een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de meest voordelige WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering vereiststelt, maar men wil dan wel zo goedkoop mogelijk aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar over het algemeenhebben mensen dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleendoorslaggevend isdát je bent verzekerd, maar ook wát je hebt verzekerd. Hetaan gaan van een WA Verzekering betaalt inveel gevallen bijvoorbeeld niet de schade die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel klantendat wel denken. Als particulier is het daarom van betekenis om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevensordinair‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering aanvragen aan gaan.

Scroll naar boven